eg driv og les ein kjempevanskeleg pensumtekst. eg brukar så mykje energi på å henga med i informasjonsformidlinga (og kva elles denne teksten måtte prøva på) at eg vart svolten ein time etter middag. og det er masse svingar her, samt jamleg veksling mellom kjempehøgt fagspråk og meir lettbeinte vendingar  (tittelen til innlegget er eit autentisk ord rett frå teksten). me må heller ikkje gløyma den store mengda spørsmål det aldri kjem svar på – eg reknar med at svara har fått sitt eige avsnitt heilt på slutten.

slik kjennest det ut:

tekstenweb

og no: nokre «best of»-setningar frå den gilde lesinga. ikkje at de kjem til å få noko som helst ut av det, det gjer iallfall ikkje eg.

forstå det om du kan:

«for å gjøre tredje ordens informativitet forståelig må mottakeren nedgradere tredje orden til andre orden»
(tilnærma lik: for å få lesaren til å forstå vanskeleg informasjon må ein uttrykkja seg enklare)

«relasjonsmaksimen om relevans er et grunnlag som tematisk og makrostrukturell analyse må hvile på, og som er avgjørende for teksters koherens. Den er derfor en sentral maksime for tematisk tekstanalyse og indeksering i dokumentasjonsbasert tesaurusarbeid.»
(anar ikkje)

«Av det følger logisk at definisjoner ikke kan vurderes fyldestgjørende i et abstrakt vakuum»
(dette er eit abstrakt vakuum! und wie!)

«Begrepsfeltene struktureres så videre til tematiske hierarkier med assosiative relasjoner på tvers av hierarkiene hvor det er «nyttig» i gjenfinningssammenheng.»

«Temahierarkier (…) anvendes innenfor informasjonsgjenfinningssystemer.»
(denne forstod eg faktisk. men det siste ordet er…sjukt.)

«Gjennom det kommunikative dynamikkbegrepet er det imidlertid ikke mulig å etablere en isoleringsprosedyre for tematiske enheter i tekster, som vi jo trenger.»
(ånei, me treng det også, då må eg jo forstå kva det går i…)

«Dette harmoniserer med en antakelse om at FS-varianter er parasittiske på AS, men synes å bryte med Thomas Kuhns tese om at observasjoner er «paradigmeimpregnerte» i den forstand at data og observasjoner kun er forståelige gjennom det paradigmet, eller den faglige matrisen, de tilhører.»
(viss du seier det, så)

«Alternativt er å bruke den lengre definiens for å erstatte den uforståelige definiendum med resulterende tap av økonomi i fremstillingen.»

og til slutt, min klare favoritt:
«Hvis man som fagmann skal omtale et emne eller problemkompleks til en faglig sett utenforstående, er det mange termer man ikke kan bruke. Man må da erstatte termene med definisjoner og forklaringer for å opprettholde forståelsen hos mottakeren (…).»

eg trøstar meg med at denne teksten truleg ikkje er skrive for studentar, men snarare for dei som allereie kan alle desse orda frå før. teksten har eit lite avsnitt om det òg, nemleg. at ein kan ta seg fridomen å nytta vanskelege termar utan forklaring om ein reknar med at mottakaren kjenner til dei frå før.

Advertisements