grammatikkoppgava vår bruker en del av partiprogrammet til senterpartiet som forskingsområde – her skal vi finne døme på ord med valgfrie former. tekstutdraget vi fikk (kapittel 13) inneholdt en del ord som er fellesformer på bokmål og nynorsk, og en del ord som er så like nynorsk at bruken av dem grensa til direkte unormal bokmål. egentlig noe i retning det jeg prøver å skrive. jeg lurte på om alle de uventa nynorskaktige orda i teksten kunne skyldes det sjeldne tilfelle at et dokument (her: partiprogrammet til sp) først forelå på nynorsk, og så ble omsatt til bokmål (av noen som ikke fikk tid til å finne mer konservative bokmålsformer av orda).  for å få klarhet i dette, oppsøkte jeg senterpartiprogrammet på nett. så kunne jeg sammenlikne nynorsk- og bokmålsversjonene av programmet, og se om hypotesen min var vettig.

det viser seg at senterpartiet ikke har to språkversjoner av programmet sitt. de har et mangslunget dokument der trolig alle mulige versjoner av norsk er representert – sjøl om teksten, ut fra de stikkprøvene jeg tok, virka å være så samnorsk som råd, slik at overgangen mellom nynorsk- og bokmålsdelene knapt merktes.

hypotesen om omsatt tekst fra nynorsk holdt altså ikke mål. eller jo, det kan jo faktisk være at akkurat denne delen først var skrevet på nynorsk, men siden blei omsatt. andre mulige forklaringer på det rare språket kan være iherdig forsøk på å skrive samnorsk, jamfør avsnittet over. personen som skreiv dette kan også ha skummet gjennom resten av programmet først, blitt noe forvirret av språkblandinga, og derfor endt opp med ei slags blandingsform sjøl. siste tese: teksta er skrevet av en nynorskbruker, som grunnet språklig likestilling måtte skrive teksta si på bokmål, for å unngå overvekt av nynorsk i det ferdige programmet. eventuelt tillegg til denne tesen: nynorskpersonen hadde lite lyst til dette, og motarbeidet derfor sin egen tekst med fellesformer og noe generell inkonsekvens.

dette fører jo til så mangt. noen ganger fører det til setninger som virkelig får vist hva valgfrihet i bokmål kan utrette:

«Dette er byggesteiner i dagens og framtidas flerkulturelle Norge» (både diftongord, hunkjønn og genitiv i samme vesle setning)
«At gravferdsstønaden skal sikre alle ei verdig gravferd og ei verdig grav, uavhengig av boets og de etterlattes økonomi.» (bevegelse fra det heftig radikale inn i det voldsomt konservative i ei og samme setning. gildt!)

andre ganger går det litt dårligere, og blir direkte feil:

w

og med fare for å avsløre vel mye for medstudenter:
utøving2w
aj aj! men ordet kan jo vandre inn i bokmålsordlista bare det blir brukt nok, det er nok dette senterpartiet jobber mot.

Advertisements