jau, det er litt dårleg gjort å utsetja google translate for nynorske songar sidan han ikkje skjønar orda. men eg ser på det som marianne si oppgåve å presentera parallellversjonane på bokmål, så då vert det slik. her kjem «fager er jordi» (eller truleg ein fornya versjon med «jorda», sidan dette faktisk vart omsett) på engelsk:

Fager is the earth,
wonderful is God’s sky,
happy bunch of souls pilgrimage time.
Through the fair
kingdom on earth
gang me to paradise with the song.
 
Times will come;
time away will Kverva,
seed must accompany the seed in a row.
(eg lyt gjenta: «seed must accompany the seed in a row«, dekan!)
Never shall silence
tone from heaven.
Listen to this happy pilgrim’s song!

The angels sang
Prince of hyrdingflokken,
wait for it Argentona sjeli mødd:
Peace over the earth,
man, enjoy!
Us is an eternal salvation was born!

dette var jo ei særs herleg omsetjing. eg prøvde å omsetja songen til tysk òg, men det vart berre ei lite underhaldande blanding mellom engelsk mellomtekst (alle omsetjingar går truleg gjennom engelsk) tysk og nynorsk. det kom seg sjølvsagt voldsomt då eg omsette denne blandinga tilbake til norsk:

Fager er jorden,
wonderful er Guds himmel
glade gjeng sjelene pilegrimsreise sesongen. (haha!)
Gjennom Fair
Rike på jorden
Gjengen meg i paradis med sang.

Time will come;
Tid for å fjerne Kverva,
Seed må følge med frø på rad.
Aldri avsløre sant
Lyd fra himmelen.
Pilgrims glade for å høre denne sangen!
(eit veldig kryptisk vers. kva/kven er denne kverva som må fjernast? og kvifor? og så vert det antyda noko sant som ikkje må avslørast, og ein lyd frå himmelen, som kanskje er songen pilgrims’a er glade for å høyra. og frøa er jo ei soge for seg sjølv.)

Englene sang
Prince of hyrdingflokken,
wait for it Argentona sjeli modd:
Peace on Earth
Man, enjoy!
Vi er en evig frelse ble født!

Advertisements