songen i dag trur eg er ein av dei isabel har ynskt seg. det var godt omsetjingsmateriale.

1. At the barn sits Claus with their Christmas pudding,
so good to sweet, so good to sweet.
He nodded, and he smiled, and he is so happy,
for Christmas porridge he would like to have.

2. But all around are all look young rats,
and the Scots and the Scots.
They so much want to have some Christmas goodies,
and the dancer, dancing around the ring.

3. But Claus, see, he threatens his great will happen:
«No, just look, and came along,
for Christmas porridge my will I have in peace,
and no, no, I will part with. «

4. But the rats in the hopper, and the dances,
and the walks, and the Svanse,
and the scratch after porridge and they stopped,
and they are about Claus tightly in a circle.

5. But nissefar, he is a little spitfire,
and with his body, he makes a jump.
«I’ll get the cat if they do not keep up!
When the cat comes to the NOK will be stopped. «

6. Then run all the rats so afraid,
yes, so afraid, so, so afraid,
and the walks, and the Svanse ever,
and in one, two, three, they are gone.

eg kjende ein trong til å omsetja songen litt meir. korleis ter dette seg på tysk til dømes, tenkte eg. slik:

1. In der Scheune befindet sich Claus mit ihrer «Christmas Pudding»,
(merk hermeteikna. kva er det for suspekt føda nissen
eigentleg et?)
so gut zu süß, so gut zu süß.
Er nickte, und er lächelte, und er ist so glücklich,
Weihnachten Brei er haben möchte.

2. Aber alle sind rund sehen alle jungen Ratten,
und die Schotten und die Schotten.
Sie möchte so gern einige Plätzchen haben,
und die Tänzerin, Tanz um den Ring.

3. Aber Claus, zu sehen, droht er seinen großen passieren wird:
«Nein, schauen Sie, und kam,
Weihnachten Brei werde ich in meine Ruhe haben,
und nein, nein, ich will Teil mit. «

4. Aber die Ratten in den Trichter, und die Tänze,
und die Wege, und die Svanse,
und die neu nach Brei und hielten sie an,
und sie sind über Claus fest in einem Kreis.

5. Aber nissefar, er ist ein wenig spitfire,
und mit seinem Körper, er macht einen Sprung.
«Ich werde die Katze, wenn sie nicht mithalten!
Wenn die Katze kommt zu dem NOK wird angehalten. «

6. Dann laufen alle Ratten so viel Angst,
ja, so viel Angst, so, so Angst,
und die Wege, und die Svanse je
und in ein, zwei, drei, dann sind sie fort.

janeida. dette er nok løygnast for folk som kan tysk veldig godt, så godt at dei truleg er tyske. difor har eg sjølvsagt omsett den tyske teksten tilbake til norsk. fyrste gong lo eg så høgt og lenge at eg vart flau, endå ingen var i nærleiken og kunne høyra meg. und in ein, zwei, drei:

1. I låven er plassert Claus med deres Christmas pudding,
nesten for søtt, nesten for søt.
Han nikket, og han smilte, og han er så glad
Christmas grøt han ville ha.

2. Men alle er i ferd med å se alle de unge rottene
og skottene, og skottene.
Hun ville så gjerne ha noen cookies,
og de danser, danser rundt i ring.

3. Men se Claus, også han truer med sin store skje:
«Nei, se, og kom
Christmas grøt, vil jeg ha min fred,
og nei, nei, jeg vil en del med. «

4. Men rottene i trakten, og de danser,
og veier, og svansen,
og den nye cellulose og etter at de stanset,
og de er fast om Claus i en sirkel.

5. Men nissefar, han er en liten hissigpropp,
og med sin kropp, han gjør et hopp.
«Jeg er katten, hvis de ikke konkurrere!
Dersom katten kommer til norske kroner blir stoppet. «

6. Så alle rottene er så redd for å løpe,
så, så redd, så, så redd
og veier, og den stadig svansen
og i en, to, tre, da er de borte.

her snakkar me om ein heilt annan song enn den opphavlege! det er jo heilt villt!

Advertisements