i dag kjem ei omsetjing av ein song der marianne har teke seg av bokmålsversjonen før. på engelsk vert nynorskversjonen sjåande slik ut:

Happy Christmas, Holy Christmas

Happy Christmas, Holy Christmas!
Angels come from God’s royal seat.
Flowers ask them from Paradise,
nice and beautiful they sing God’s price.
|: Løynleg around us the gang. : |

Jolebod, pleasure booth
Tunes to us himmelljod,
song of the angels that saw trading vessel
the time Jesus in the crib low.
|: The song of angels is blessed. : |

Peace on earth, frygd on earth!
Baby Jesus is our brother.
Angels sing of his glory,
He threw reidt us in the sky room.
|: The song of angels is blessed. : |

Blessed peace, heavenly peace,
jolekvelden to earth come down.
Angels sing of the peace they saw,
um, he sings that in the crib low.
|: Enjoy, every soul he threw saved! : |

det er ingen løyndom at eg er ute etter dei omsetjingane der mest mogeleg har gått gale. for å få eit høveleg ubrukeleg resultat av denne songen laut eg køyra den engelske vidare til tysk, og så attende til norsk. eg merker meg at det er i jolasongane tyskarane gjev uttrykk for ei slags statskjensle (det er dei jo litt forsiktige med elles, og er difor irriterande opptekne av kor fantastisk EU er).

God jul, hellige jul

Glade jul, hellige jul!
Engler kommer fra hovedstaden Gud.
Flower spørre henne ut av paradis
hyggelig og vakkert de synger lovprisning av Gud.
|: Løynleg rundt oss i gjengen. : |

Jolebod, glede stat
Tunes vi himmelljod,
Song av englene at handel så fartøyet
Jesu tid i krybben lav.
|: Songen av engler er velsignet. : |

Fred på jorden, frygd på jorden!
Baby Jesus er vår bror.
Angels synger hans herlighet,
Han Reidt kastet oss inn i himmelen.
|: Songen av engler er velsignet. : |

Salig fred, himmelsk fred,
jolekvelden ned til jorden.
Engler synge for fred som de så
rundt, synger han at lave i krybben.
|: Gled deg, kastet han hver sjel frelst! : |

Advertisements