her kjem fyrste snjoen! den er faktisk her nede òg, men småfjona ville ikkje visa seg på bilete.

og her kjem songen i dag! eg er både imponert og litt skuffa over at gugel skjønar ordet «ljos». men songen gjorde seg verkeleg på engelsk! minner den ikkje veldig om «do they know it’s christmas»?

Light the light!
A light to burn
for this earth.
The shining stars of the sky
where we and others go,
around and share Vona
that good tin to happen.
Do earth and sky meet.
A light is tend to it.

Light the light!
Thurs light will shine
for love and faith.
For the showing of care
and always builds bridge.
Do refugees get homes
and the prisoners be set free
Light the light for those who cry
and for those who trøyst can provide.

Light the light!
Three light will flash
for all who have fought
for justice and for freedom
and who need help from us.
Do we get to a community
where all people are with.
Light the light of the contrary
of freedom, rights and peace.

Light the light!
No rays together
the four ljosa clear
for he who loves all
and know our life.
Light the light of the sky king
as gjetarflokken saw
for earth and sky child
as in a manger lay.

med ei så god omsetjing er det berre ein ting å gjera. å køyra teksten gjennom eit par andre språk og attende til norsk. her er «tysk til norsk»-versjonen, og der har «orden» sjølvsagt mykje å seia for vona:

Tenn lys!
Et lett å brenne
på denne jord.
Den lysende stjerne på himmelen
hvor vi går og de andre,
orden og lager Vona
som godt kan skje.
Hva er himmel og jord møtes.
Et lys vil tendere til ham.

Tenn lys!
Do lys vil skinne
for kjærlighet og tro.
Som bevis på omsorg
og alltid bygger bro.
Flyktninger har fått hjemmene
og frigir fanger
Lett for dem som gråter
og for dem som kan gi trøyst tilgjengelig.

Tenn lys!
Tre lys blinker
for dem som har kjempet,
for rettferdighet og frihet
og som trenger hjelp fra oss.
Vi får til et fellesskap
er alle menn.
Lys til det motsatte
av frihet, rettigheter og fred.

Tenn lys!
Ingen stråling sammen
De fire Ljósá klare
fordi han elsker alle
og vi vet våre liv.
Tenn lys himmelens konge
så som gjetarflokken
for jorden og himmelen barnet
som satt i en krybbe.

me er ikkje heilt nøgde med det fallosentriske synet som kjem til uttrykk i tredje vers, så me introduserer ein ny språkkombinasjon, og får omsetjinga «norsk til fransk til norsk». i frankrike er dei mest opptekne av elektrisk ljos, og sjølv då er det ikkje alle som verkar:

Slå på lyset!
Et lett å brenne
for dette landet.
Den lyse stjernene på himmelen
og andre hvor vi går,
rundt og dele Vona
tinn samt å produsere.
Do himmel og jord møtes.
Et lys er ofte på henne.

Slå på lyset!
To lys skinne
for kjærlighet og tro.
For projisering Care
og jordet bro.
Flyktningene får bolig
og fanger blir løslatt
Slå på lyset for de som sørger
og for dem som kan gi trøyst.

Slå på lyset!
Tre LED-blits
for alle dem som kjempet
for rettferdighet og frihet
og som trenger vår hjelp.
Er vi et fellesskap
hvor alle mennesker er med.
Tenn lys av det motsatte
frihet, rettigheter og fred.

Slå på lyset!
Ikke alle stråler
Ljosi de fire klare
Den som elsker alle
og kunnskap om livet vårt.
Tenn lys av King of Heaven
sett gjetarflokken
for jorden og himmelen barn
som i en krybbe lå.

Advertisements