ordlista er oppdatert med dei slektsinterne omgrepa forsynleg, vetlevangen og kavoldar. merk dykk at sistnemnde omgrep er illustrert med sterke bilete (for somme)!

Advertisements