eg er på jobb, og les Holberg så det driv etter. lett inspirert av dette, har eg – eller rettare sagt ymse omsetjarverkty – omsett Holberg frå arkaisk dansk til …grautmål. ein graut av bannskap, kansellistil, nynorsk og engelsk. eg har prøvd å dela opp teksten i mindre avsnitt, men det hjelpte ikkje. ja, me kan spørja oss kva fanden eigentleg har med joli å gjera, men det var den einaste Holbergteksten som var lett tilgjengeleg på veven. eg trur forresten han var sentral i høgtida. han hadde sikkert leigd seg inn på opptil fleire herberge ei viss natt, på pur fa’n.

EPISTOLA LX.

Unnskyldning for djevelen
(Forsvar av Devil)

Til **

Det siste samtalte varet vårt om Apologies eller Defence skrifter, som eg tilkiende gav meg ingen klient som endeel som ein ærleg mann og ein Postscript fekk ingen Unnskyldninger gjere, fordi biografien til mannen og skrifter Innhald må forsvare seg: Endeel òg sidan ein Kand giøre, fungerer Defence for alt, enn sjølv for djevelen. Du lo saman at talen min og sa at det siste vil truleg bli noko vanskeleg: Eg sa det at det ey ville vere vanskelegare enn Defense Skrifta, som er giort eselet, hvorudi same dyr fleire heroiske Qvaliteter blir vedlagt. For å vise at ting er giørlig, vil eg kort skrive kva ein Apologist som retten vil giøre på smerter å unnskylde ein ting, mugge staten UDI Defending the Devil. Eg vil ikkje snakke om sin capacité og fornuft: for alle, enn sjølv hans, men ingen utanfor Medisance kan seie, slik som den mest lærde teologien, som Noye har udstuderet menn Qvaliteter og kiende han til Landet og Tappy, vel vitande om at han enno største fiendane, er eenige derudi at ein person som hagar etablerte 6000 år gammal og levde twain gonger så lenge som Jerusalem skomaker, må verkeleg ha meer Lærdorn og visdom enn alle dei 7 greske klokt menneske, ja kanskje over heile verda Professorar, kan på ein mold dei alle saman, med mindre du ynskjer å late som han er gammal nok går in Childhood UDI full Vigueur, slik at alder lite eller ingen hage kan bite på han, som den lærde menn som UDI tidlegare Seculo hadde æra av å snakke med Jerusalem skomaker, har forklart at det same skomaker hadde til hans fem sansar, at han ikkje ynskjer, anten i unnfangelsen eller minne, skiønt han allereie UDI 1600 år vandra verda av hagar. Det Kand difor ikkje vridt på intellekta til djevelen og visdom, som i tilhøve til den Høge Agen Hans ikkje Kand anna enn å vere store, og det blir difor at vurdert den norske bonden ære han med tittelen på ærverdige Old Eric. Men la oss sensor lastene som han smeltar.

Devil blir sagt å vere evig i rørsle, å styrte menn i U-lukke og å forføre sjel. Men slik som han er rein ut og akkurat som på eit manifest hagar erklærde Human Kiøn Kriig, er han meer unnskylde enn mange menneske i løpet Friendship Skin fange naboen, som skapar fred og Federal, som dei umiddelbart bryt og krev GOD å vere vitne til den oppriktige hjarteren deira, når alle dei er fulle av hat, og Fiendskab Begierlighed eit byttedyr. Difor er det sagt at ein kan ta vare produktet for the Devil, men ey for menn. At han freistar å forføre sjelen er noko anna enn å styrkja makta si, og å la sjå at han er ein rask politikar, statsmann og Oeconornus. Udi pakter og kontrakten han går Meere Verk sine oppriktig enn folk flest, fordi, som dei gjer ei pakt, fordi når igien å bryte dei, og så har lagt seg UDI så dårleg kreditt, at ein ikkje kan stole på ea si Kontrakten utan Det stadfestast av andre Guarantie; Då læraren kontrast Erfarne Purity, djevelen ei omsut tek henne til punct og Tappy, held Noye kva han dei Contraherende hagar lova og spissen ingen før den fastsette Tiid er forsinka, som er sett av Doctor Fausti og andre modige Men’s Stories, som han slutta i kraft av Contracters anten hagar undervise UDI kunst, læring, og State Science, eller hiulpet av store pengar-subsidiar, og inga løn pro arbeid forlanged før forfall Tiid, Forward og Time taker var for handa. Med alt det vondet som er sagt om djevelen, vi høyrer, men at ingen held han skulda av Contracters lovbrot ey heller ikkje at han har lurt nokre ved falske mynten eller usant Vahr som våre Kiøbmænd og forfattarar no i hopetall giøre, den første til å gje sine Vahr falske namn, den siste ved å Setje i skriftene sine falske titlar for å vere prænumerere som faen den andre handa på sida si utfører præstanda, og heller ikkje giør enn be nokre Prænumeration: Det er difor at ingen høyrer at nokre contraherer med djevelen, spør nokre Guarantie, ein ufeilbart bevis på det faktumet at han held sin Contracters u ryggeligen. Mot argumenterte godt at oppriktigheten av djevelen kan sjå UDI pakter og kontraktar, stigar ikkje ærlighet, men av egoisme, sidan han dermed fremjar næringa si, og lokkar fleere til Contras her med dei: Men eg lurar på om vår så Kaldnes fair Kiøbmænd i Kommersielle og åtferd er ærlege, å alle vere ærleg? Eg lurar på om oppriktigheten som dei øver, renn ikkje frå same kjelde? Dei seier: når twain giøre ein, er det ikkje, for noko i desse kallast ein dyd, afmales med djevelen som rektor vice.

Slik som djevelen er ein gong kom inn i dårlege ryktet, smelting inspirasjonen sin Flax, drap, ran, tjuveri og alle vonde gjerningar. Eg vågar herudi ikkje gandske å frikiende han skiønt eg tør si at dei vanlege tiltalene om at giøres mot djevelen, både hagar vonde effektar, og er sjuke på grunn av: The hagar vonde effektar, og dermed ser at syndere skulda frå dei sjølv, og bruke Devil fila Skiul deira Misgierninger; Det er dårleg fordi så at det forderva kjøtet til mennesket og blod utan at nokre Samarbeid Kand klarar å synde. Det blir at sagt djevelen ut av Old-torget møtt ei jente som hadde vorte freista og laga avanserte til Childbirth, nærma han henne og sa: Korleis er adressa, min gode Martha! det virkar som du har begått ein dårskap. Jenta svarte, så sukka: Å, kva hagar djevelen ikkje å bestille. Damn, som kjende seg gandske uskyldig, var då aka på hovudet hans, gav henne ein ørefik, og sa: Det du har på din ærekrenkjande munnen det er ditt eige vilter kjød, må du registrere den gjerningane som UDI verken eg eller mora mi hagar hadde minst Andeel.

Vidare er djevelen sagt av natta-heimsøkt opprørande menneske. De trudde vi skulle ha om ein slu og vonde ånda, har forårsaket at eg ikkje har vore av Meening med den lærde herudi, endeel sidan eg ikkje Equity derudi hagar funne, med mindre du ynskjer å halde at han går av Age in Childhood , sjølv om ingen innrømmer; Endeel òg, slik som han kjenner ein slik spøk handle mot sin eiga interesse. Men slike har vorte så Meening skjønte meg til vice, såg eg forlét hagar, med Orthodoxis innrømmer no at det er verkeleg funne, som natta haunts kyrkjegarden, i Huuse og stellerom. Men den resulterande flyten sjølvsagt, at folk blir gudfryktige, og at det vondet ein slik natt-spøk viste seg som ein ven enn som ein fiende av Human Kiøn, slik at langt frå som muliggjør utveksling han med vice, eller bør det forenklar deling han mjølke. Kontoret sitt, som består av å vere forbant bøddel og bøddel, bør ingen klikk Setje på namna hans og rykte: for derudi er nødvendigheter, og som ein by Kand ikkje utan ein bøddel, såg Kand Human Kiøn ikkje utan slike General Gewaldiger vere exeqvere dei straffedommane som felte over dei skyldige.

Advertisements