ferien er snart til endes, og ein lyt bu seg på kvardagen att. dette kan verta litt ugreitt, no når jamvel eg har teke til å sova til langt på dag – halv ti! høyrt slikt! og fleire dagar til og med! korleis skal eg koma ut or dette uføret? til alt hell har eg ikkje sklidd aldeles ut or kvardagen, eg har nemleg arbeidd jamt med Holbergkorrektur sjølv om det var ferie. i dag var eg så heldig å koma borti epistel CLVIII (de må omsetja til vanlege tal sjølve, ja), kor Holberg gjev eit døme på korleis ein skal fara skapleg åt i livet, eller føre et ordentlig Levnet, som det heitte den gongen. perfekt når me står slik på dørmatta til nyeåret og gneg og gruar oss for å byrja med rutiner att. CLVIII, eller Sølvi som eg lydhermande vel å kalla tekststykket vidare, er eigentleg like aktuell heile året igjennom, fordi

Intet zirer et Menneske meere end et ordentligt Levnet; intet conserverer ey heller meer et Menneskes Liv.

no skal me konservera våre liv som me aldri før har gjort det! her kjem rutinane for nyåret, slik Holberg tykkjer dei skal vera:

Nat eller Hvile-Tiid varer præcise, saavel Vinter som Sommer, til Klokken 9 og 3 Minuter derover.

9:03 verkar jo overkommeleg. så var det 8:15-førelesningane, då.

Da ringer han efter Stue-Pigen, hvis det er ikke paa de tvende Dage i Ugen, som hun hviler i hans eget Sove-Kammer (thi han er ogsaa derudi ordentlig, og haver afpassede Tider)

kveldsviv to dagar i veka er det ordentlege. det var elles nytt for meg at slike syslar inngjekk i stuepike-arbeidet. fysj og fy. der rauk den stillingsambisjonen.

Saa snart han er kommen i sin Slaap-Rok, tager han en maadelig Dosis af Brændeviin for at aabne Maven, som Medici sige, men tempererer den strax igien med Thée eller Café, som han Vexelviis bruger hver anden Dag.

sikkert ikkje dumt å droppa kaffi annankvar dag. særleg om ein har køyrd i seg måteleg med brennevin fyrst.

Derpaa setter han sig ned udi sin Lehne-Stoel; og, efterat han der paa nye haver taget en liden Morgen-Søvn, anvender han fast en heel Time paa Læsning af gode Bøger, hvoraf han fornemmeligen haver udvalt sig tvende, som han meener ikke kand læses for ofte.

okei. lesarfråga: om de skal velja ut to bøker de skal lesa i lenestolen dykkar kvar føremiddag, resten av livet, kva for bøker vel de då? eg tek «Serafin og hans makelause meisterverk» også noko svært. Koranen til dømes. eller ei svær samling ættesoger.

Dømet til Holberg har valt seg et aandeligt Skrift, som kaldes Aabenbaringens Hoved-Nøgel, og en Samling af alle Rangs-Forordninger […] udi hvis daglige Læsning han haver saaledes øvet sig, at han paa et Haar strax kand sige, udi hvilken Classe og ved hvilket Numer enhver Embeds-Mand og gradueret Person staaer.

karen bryr seg ikkje om å lesa noko anna, fordi de, som læse alle slags Skrifter, lære intet til Gavns. sjå der ja! kan henda kan me få ned omfanget på pensum litevetta? lærer me noko til gavns med tre kompendium med bøker attåt? neppe!

Naar Klokken præcise er 12 og 13 Minuter, gaaer han til Bords, og da giør et godt Middags-Maaltiid, skiønt det dog ikke gierne gaaer over 6 Retter.

herre!

Naar Maaltiidet er giort, sætter han sig paa sin Lehne-Stoel igien, tagende en Tydsk Bog […] hvorudi han læser et Stykke, ikke saa meget af Andagt, som for at falde udi Søvn […]. Thi Læsningen af samme Skrift haver altiid en saadan fortreffelig Virkning.

har du søvnvanskar? grip til ei keisam tysk bok! du får truleg best verknad om du nett har ete ein enorm middag, og byrja dagen med måteleg med brennevin.

Efterat han haver sovet en Time eller halvanden udi det høyeste, kommer hans Pige ind med en stoppet Pibe af Knaster-Tobak, hvilken han udsmøger; og, naar det er skeed, gaaer han halvandet hundrede Gange frem og tilbage paa sit Stue-Gulv, tagende ved hver 10. Gang en Priis af stærk Brasiliansk Snuustobak.

det byrja bra, eller vent, det gjorde det ikkje, men det var bra midt inni der, til snusen kom.

Derpaa drikker han et Spitz-Glas Brændeviin. […] Og da er det, ar han forfalder udi en aandelig Paroxysmus eller Bus-Kamp, og kalder paa Pigen. Mademoiselle Ignatia kommer da skielvende ind, saasom hun ved, at det vil gaae ud paa et Skriftemaal, som er vare en heel Time. Han examinerer da hendes Forhold, bebreyder hende hendes Kiødelighed, og formaner hende til et nyt Levnet; hvilket hun med sammenfoldede Hænder lover, skiønt hun det aldrig holder; hvilket dog ey er hans Skyld.

ha? er det ikkje han ho søv hjå, kanskje? etter dette er det nemleg Freds-Tractater, underforstått noko snuskeri, slik eg forstår teksten.

Hans Aftens-Maaltiid, som derpaa følger, er tarveligt; thi han nyder da een Ret mindre end om Middagen.

fem rettar til kvelds = tarv.

Naar Maaltiidet er giort, kommer hans Pige ind, og piller ham udi Hovedet, indtil han bliver søvnig, og forlanger at gaae til Sengs. Pigen, efterat hun haver afklædet ham, gaaer da gemeenligen bort; thi jeg haver forhen viset, at det er ikkun tvende Gange om Ugen, at hun giør ham Natte-Selskab. Paa selv samme Maade bortdrives alle Dage i Ugen, ja alle Dage udi Aaret.

lat oss kort oppsummera opplegget:
føremoner: du får sova lenge, vera mykje i lenestolen med god lesnad, og eta og drikkja som ein hest. og du har ei jente som gjer alt for deg, og du kan kjefta på henne og ta henne med deg i senga to gonger i veka.
ulemper: du er konstant påverka av alkohol og søv vekk halve dagen. livsførselen set føre at du har råd til å ha tenestejente. og det er utruleg keisamt å gjera det same kvar dag, alle dagar i veka og alle dagar i året.

ikkje lett å konkludera her, verre enn å velja bok ovanføre faktisk. men ta uansett med dykk dette inn i nyåret:

udi Elskov er intet ondt, naar ikkun Hiertet er godt, og at man ved Legemet ikke kand synde, naar Siælen er reen.

Advertisements