korrekturarbeidet tek seg opp når Holberg skal skildra mitt eige fylke. han skriv elles mykje løye, men i samband med Cap x Om Bergens Stift, går eg lett god for alt han kjem med. her er noko av det:

Men hvad som gjør Nordhordlehn mest anseeligt, er dette, at Bergens Stad ligger derudi. […] Bergens Stad, som i Vigtighed langt overgaaer alle Norske Stæder.

Bønderne kaldes […] Horder. De samme have en sær Dragt, saaledes, at Trøye, Boxe og Hoser er af et Stykke Vadmel, og Skoene en Hud, som bindes om Fødderne, saa at ingen Bønder i Norge have elendigere Klæde-Dragt og tilligemed slettere Føde; thi deres meste Føde er Flad-Brød af Havre, Havre-Grød, Havre-Velling, suur Melk tilligemed nogle suure Sild; thi de faae lidt eller intet Kiød, saa at man kand sige, at mangen Hest bliver ligesaa vel fødet. Dette er i mine Tanker Aarsag, at disse Horder ere hverken saa fyrige eller sterke, som de fleeste andre Norske Bønder.

dei finst enno, stort sett uendra i mat og kle, og studerer på HF.

Under Nordhordland befattes ogsaa Woss et Præste-Gield, som er Kiernen af heele Nordhordlehn, og een af de angenemmeste Egner udi Norge; thi den bestaaer af et stort Vand omringed med Gaarder paa alle Sider, og Kirken ligger paa en flak Mark med en liden Underskov, og løber der igiennem en Elv, som styrter sig [no tek du litt i, Ludvig] ud i Vandet. Vosserne have lige saadan Dragt, som de andre Horder, alleene at de ere sorte, og derved distingveres fra Horderne, som ere alle hvide, og, saasom Landet i sig selv er got og frugtbart, saa have de ogsaa bedre Føde, og conseqventer ere stærkere og meere behiertede end de andre Nordhordlændske, hvilke sidste Vosserne gemeenligen see over Axlene, og derfor ikke kand lide, at man kalder dem Horder, men de vilde heede Wosser alleene.

Advertisements